ALGEMENE VOORWAARDEN Foto Groeneveld

ALGEMENE VOORWAARDEN Foto Groeneveld

Onderstaand de Algemene voorwaarden die voor reguliere fotoshoots in opdracht gelden. Voor bruiloften zijn er specifiekere algemene voorwaarden in deel 2. Daar waar deze conflicteren zijn voor bruiloften de specifieke voorwaarden bepalend.

Deel 1: Algemeen


Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

Fotograaf: de Fotograaf die optreedt namens Foto Groeneveld, ook handelend onder naam Foto Tim Groeneveld. Dit zal normaal gesproken Tim Groeneveld zijn, maar bij uitval kan er sprake zijn van een door Foto Groeneveld aangestelde vervanger. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Foto: het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.

Licentie: toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Fotograaf.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht

2.1 De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Fotograaf werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de particuliere Opdrachtgever, die is bij opzegging een deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Dit deel bedraagt:

 • 0% bij meer dan twee maanden van te voren
 • 25% tussen de twee maanden en 1 maand voorafgaand aan de geplande datum
 • 50% tussen 1 maand en twee weken voorafgaand aan de geplande datum
 • 75% binnen twee weken voorafgaand aan de geplande datum
 • 100% bij minder dan 24 uur van te voren

Dit geldt voor het reportagedeel en alle gemaakte kosten. Bestellingen specifiek voor deze opdracht die al door de fotograaf gedaan zijn worden ten allen tijde 100% vergoed tegen de verkoopwaarde van de fotograaf. Reiskosten en de kosten voor een nog niet besteld album hoeven niet te worden vergoed.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.  Dit geldt ook voor opzeggingen die meer dan twee maanden vooraf worden gedaan

3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf direct werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de in de offerte genoemde diensten en artikelen zijn geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1 Klachten over de kwaliteit van het werk of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van het werk schriftelijk en met redenen omkleed aan de Fotograaf kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1 Het auteursrecht op de Foto’s berust uitsluitend bij de Fotograaf. Tenzij anders is overeengekomen heeft Fotograaf het recht de foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Fotograaf houdt hierbij rekening met het belang van Opdrachtgever.

6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend schriftelijk overeen worden gekomen.

6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudiging door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1 Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograaf duidelijk te vermelden.

7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

8.2 Facturering gebeurt na de digitale levering van de Foto’s door middel van een online album met watermerk. Na betaling van de factuur worden de digitale bestanden verzonden, het watermerk verdwijnt van het online album en vanaf dat moment kunnen er eventueel nabestellingen op de site worden gedaan. In het geval van een fysiek album mag vanaf dat moment ook een opgave gedaan worden van de foto’s die in het album of boek gezet moeten worden. Te leveren boeken of albums na ontvangst van die opgave door fotograaf samengesteld en besteld.

8.3 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting.

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling een bedrag van €40,- vergoeding verschuldigd plus de wettelijke rente berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling ook alle incassokosten verschuldigd die de fotograaf maakt ten aanzien van de vordering, inclusief de kosten van incassobureaus en/of een deurwaarder.

8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

9.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.

9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dokkum, september 2021

Deel 2: Specifieke voorwaarden Trouwfotografie

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Uitvoering opdracht

 1. Fotograaf zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.
 2. Fotograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.
 3. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt.
 4. Fotograaf levert de beelden af in zijn eigen gehanteerde stijl.

Artikel 2: Facturatiemomenten

 1. Bij het accepteren van de offerte wordt een eerste termijn gefactureerd van 20% van het offertebedrag. Pas na betaling van deze factuur is de trouwdatum gereserveerd. Als de bruiloft door externe omstandigheden, bijvoorbeeld coronaregels, niet door kan gaan kunnen we samen een nieuwe datum bepalen. De aanbetaling wordt bij annulering door het bruidspaar niet geretourneerd.
 2. Twee weken voor de bruiloft volgt een tweede factuur voor 45% van het offertebedrag. Deze factuur moet vóór de bruiloft voldaan zijn. Bij het achterwege blijven van de betaling is de fotograaf niet gehouden aan de afspraak. De verplichting tot betalen van het volledige offertebedrag vervalt echter niet.
 3. De derde factuur bevat het restbedrag van de offerte met een correctie voor eventueel later bijgevoegde opties. Hij wordt verstuurd als de bruiloft is geweest en Fotograaf de nabewerking heeft gedaan. Er wordt dan een online album gedeeld waarin de foto’s voorzien van een watermerk zichtbaar zijn. Na betaling van de factuur volgt het definitieve online album, worden de digitale bestanden van de foto’s verstuurd en kan het bruidspaar aangeven welke foto’s in het album mogen komen.

Bij afzegging door het bruidspaar minder dan 3 maanden van te voren blijft het bruidspaar het volledige offertebedrag verschuldigd, exclusief de reiskosten.

Bij afzegging door het bruidspaar meer dan 3 maanden voor de geplande bruiloft worden de reserveringskosten niet geretourneerd maar is het bruidspaar geen verdere kosten aan de fotograaf verschuldigd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf zal de verschuldigde bedragen in een factuur sturen naar het bruidspaar.
 3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het achterwege blijven van een betaling binnen de gestelde termijn vervallen de rechten van de opdrachtgever zonder dat de betalingsverplichting voor de verzonden factuur vervalt.

Artikel 4: Producten en levering

 1. Fotograaf levert het aantal foto’s dat dat in het pakket beschreven staat.
 2. Fotograaf levert uitsluitend digitale bestanden van bewerkte foto’s. Deze jpg-bestanden worden in twee verschillende resoluties geleverd, waarvan één hoge resolutie die geschikt is om af te laten drukken.
 3. Fotograaf hanteert een geschatte levertijd van drie weken voor reportages tot 350 foto’s. Voor reportages van meer dan 350 foto’s wordt vier weken aangehouden.
 4. Het bruidspaar stelt zelf een lijst samen met de foto’s die in het boek of album mogen komen. Als er meer foto’s op de lijst staan dan er volgens opgave van Fotograaf in het boek of album kunnen, is er nog de mogelijkheid om extra pagina’s te bestellen.
 5. Na ontvangst van de lijst met foto’s maakt Fotograaf een eerste ontwerp van jullie boek of album. Het bruidspaar krijgt een digitale preview en mag wijzigingen doorgeven.
 6. Na goedkeuring door het bruidspaar verzendt Fotograaf het album op naar de leverancier. Het album is naar verwachting binnen 3 weken bij het bruidspaar in huis. Dit ligt echter buiten de invloed van Fotograaf en hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 5: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Foto Tim Groeneveld. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt voor particuliere toepassingen. Het bruidspaar heeft een licentie voor dit gebruik zoals bedoeld in de auteurswet.
 2. Het staat Fotograaf vrij om foto’s van de reportage te gebruiken voor promotie van zijn eigen werk op zijn website en social media. Hij zal daarbij terughoudend zijn in het publiceren van foto’s van gasten en foto’s die ongunstig zijn voor het bruidspaar. Het bruidspaar mag aangeven publicatie van foto’s niet te willen, Fotograaf zal daar gehoor aan geven.
 3. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.

Artikel 6: Ziekte

 1. Voor het geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Fotograaf echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, is er een vaste reservefotograaf.
 2. Als deze ook niet kan zal Fotograaf contact opnemen met zijn uitgebreide netwerk.
 3. Geen regeling is waterdicht maar dit biedt een goede garantie dat er een bij extreme omstandigheden toch een fotograaf aanwezig is die de bruiloft en de achterliggende werkzaamheden van Fotograaf overneemt.

Artikel 7: Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht de beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.
 2. Fotograaf mag foto’s gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.
 3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig door Fotograaf aan het bruidspaar medegedeeld. Doet Fotograaf dit niet dan gelden de algemene voorwaarden van het moment van de boeking.